fbpx
Molly's Arena - Rising sun menu

ご注文に関しての注意事項

Terms and Conditions

Things we should include on our website from our lawyer

Algemene voorwaarden Molly’s Arena

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Molly’s Arena: opdrachtnemer gevestigd aan Osdorpplein 771, 1068tc, Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 77649435;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor het organiseren van evenementen;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Molly’s Arena ter zake het gebruik van de Ticketservice alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.;
Ticketservice: het door Molly’s Arena ontwikkelde platform voor de aankoop, verwerking en afwikkeling van Tegoed;
Tegoed: het toegangsbewijs van een door of namens opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de ticketservice wordt verkocht;
Algemene voorwaarden: de op de Opdracht en/of de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Molly’s Arena, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Molly’s Arena, de Opdrachtgever en derden. Partijen kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden afwijken.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging

Tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod vrijblijvend.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

Nadat de Opdrachtgever een bestelling plaatst via Ticketservice, krijgt hij per e-mail een bevestigingsmail van transactie. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om behalve zijn reguliere postvak ook zijn ongewenste mail-map te controleren op de ontvangst van de bevestigingsmail.

Artikel 5. Bedenktermijn

Consumenten hebben 14 dagen bedenktijd na het aankopen van Tegoed zonder datum. Voorwaarde is dat de gamecard en/of tegoed onaangeraakt zijn gebleven en geenszins zijn gebruikt.

Artikel 6. Privacy en persoonsgegevens

Molly’s Arena zal de gegevens en informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Molly’s Arena zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen. Zij is niet aansprakelijk voor onrechtmatige inbreuken van derden ten aanzien van deze gegevens.
Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Molly’s Arena’s aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
Molly’s Arena is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade die Opdrachtgever of een derde als gevolg van het gebruik van Ticketservice heeft geleden, tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Molly’s Arena.
In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Molly’s Arena is de aansprakelijkheid van Molly’s Arena gelimiteerd tot het betaalde transactiebedrag. Molly’s Arena is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 8. Overmacht

Molly’s Arena is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
In aanvulling op het bepaalde in voorgaand lid wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/of deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van Molly’s Arena afhankelijk is.
Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan redelijkerwijs voorzienbaar is, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, de handelsnaam, het beeldmerk en alleoverige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot Molly’s Arena, (alsmede aanpassingen die op verzoek of specificatie van Opdrachtgever zijn doorgevoerd) databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Molly’s Arena. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden ticketvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze algemene ticketvoorwaarden zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam.

Molly's Arena reservation

Here you can reserve your spot for Molly’s Arena arcade. Unfortunately my ramenbar is only take away or delivery untill the goverment decides otherwise. 

You will receive a confirmation if your booking is accepted. Hope to welcome you soon!

Name*
How can I call you?
Date*
When do you want to come?
Time*
What time?
Party size*
How many persons?
Email*
How can we reach you?