fbpx

ご注文に関しての注意事項

Terms and Conditions

Things we should include on our website from our lawyer

Algemene voorwaarden Molly’s Arena

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Molly’s Arena: opdrachtnemer gevestigd aan Osdorpplein 771, 1068tc, Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 77649435;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor het organiseren van evenementen;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Molly’s Arena ter zake het gebruik van de Ticketservice alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.;
Ticketservice: het door Molly’s Arena ontwikkelde platform voor de aankoop, verwerking en afwikkeling van Tegoed;
Tegoed: het toegangsbewijs van een door of namens opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de ticketservice wordt verkocht;
Algemene voorwaarden: de op de Opdracht en/of de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Molly’s Arena, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Molly’s Arena, de Opdrachtgever en derden. Partijen kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden afwijken.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging

Tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod vrijblijvend.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

Nadat de Opdrachtgever een bestelling plaatst via Ticketservice, krijgt hij per e-mail een bevestigingsmail van transactie. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om behalve zijn reguliere postvak ook zijn ongewenste mail-map te controleren op de ontvangst van de bevestigingsmail.
De Opdrachtgever kan een speeltegoed ontvangen indien hij een derde attendeert op de diensten van Molly’s Arena en deze derde vervolgens Tegoed koopt via de Ticketservice. De voorwaarde voor dit speltegoed voor de Opdrachtgever is dat deze derde bij de transactie een melding maakt van de naam van de Opdrachtgever. Zowel de Opdrachtgever als de derde krijgt dan een tegoed volgens het onderstaande overzicht:Bij de aankoop van een pakket (€25/€50/€75) ontvangen zowel de Opdrachtgever als de derde € 5 extra speltegoed;De voorwaarden van een jaar lang gratis spelen bij Molly’s Arena, zijn als volgt:
De Opdrachtgever is de recordhouder als het gaat om het genereren van succesvolle leads van derden bij Molly’s Arena. Molly’s Arena houdt geen openbaar overzicht van deze succesvolle leads in verband met de privacywetgeving en bepaalt zelf of het record betrekking heeft op een jaar, op meerdere jaren of op een ander tijdspanne; De voorwaarden van een jaar lang gratis spelen bij Molly’s Arena, zijn als volgt:
De Opdrachtgever heeft de leukste en creatiefste video van Molly’s Arena op social media geplaatst. De jury die bepaalt welke video de leukste en creatiefste is, bestaat louter uit de directie van Molly’s Arena, zonder invloeden van buitenaf; De Opdrachtgever is winnaar van airhockeytoernooi waarvan Molly’s Arena voorafgaand aan het toernooi uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven dat de Opdrachtgever kans maakt op een jaar lang gratis spelen in geval van winst.Het gratis spelpas onder lid 3 is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je kunt elke dag voor €100 speeltegoed opwaarderen. De pas kan eenmaal per dag worden opgewaardeerd. Gemiste dagen zijn niet inwisselbaar. Misbruik van de pas wordt bestraft met het intrekken van de pas en alle rechten die daarbij horen. Er vindt na deze bestraffing geen restitutie plaats. Los van het intrekken van de pas behoudt Molly’s Arena het recht op volledige schadevergoeding voor directe en indirecte schade als gevolg van het misbruik.In geval van enig misbruik door Opdrachtgever, behoudt Molly’s Arena het recht om de Overeenkomst te ontbinden en de eventuele door haar geleden of te lijden schade te verhalen op de Opdrachtgever. Molly’s Arena mag de toegang aan Opdrachtgever ontzeggen indien zij hiertoe gewichtige redenen heeft.

Artikel 5. Bedenktermijn

Consumenten hebben 14 dagen bedenktijd na het aankopen van Tegoed zonder datum. Molly’s Arena behoudt het recht om de door Molly’s Arena gemaakte kosten af te trekken van het te restitueren bedrag.
Bij Tegoed met een specifieke datum hebben de consumenten geen bedenktijd omdat Molly’s Arena met de verkoop van Tegoed met een specifieke datum capaciteit reserveert. Een bedenktijd zou de operaties van Molly’s Arena ernstig verstoren waardoor zij de continuïteit van haar diensten niet kan waarborgen.

Artikel 6. Privacy en persoonsgegevens

Molly’s Arena zal de gegevens en informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Molly’s Arena zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen. Zij is niet aansprakelijk voor onrechtmatige inbreuken van derden ten aanzien van deze gegevens.
Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Molly’s Arena’s aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
Molly’s Arena is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade die Opdrachtgever of een derde als gevolg van het gebruik van Ticketservice heeft geleden, tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Molly’s Arena.
In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Molly’s Arena is de aansprakelijkheid van Molly’s Arena gelimiteerd tot het betaalde transactiebedrag. Molly’s Arena is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 8. Overmacht

Molly’s Arena is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
In aanvulling op het bepaalde in voorgaand lid wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/of deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van Molly’s Arena afhankelijk is.
Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan redelijkerwijs voorzienbaar is, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, de handelsnaam, het beeldmerk en alleoverige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot Molly’s Arena, (alsmede aanpassingen die op verzoek of specificatie van Opdrachtgever zijn doorgevoerd) databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Molly’s Arena. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden ticketvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze algemene ticketvoorwaarden zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam.

Molly's Arena reservation

Here you can reserve your spot for Molly’s Arena arcade. Unfortunately my ramenbar is only take away or delivery untill the goverment decides otherwise. 

You will receive a confirmation if your booking is accepted. Hope to welcome you soon!

Name*
How can I call you?
Date*
When do you want to come?
Time*
What time?
Party size*
How many persons?
Email*
How can we reach you?